بيع اموال غير مادی در حقوق ايران با مطالعه تطبيقی در فقه اماميه و حقوق مصر

  چکيده: همان طور كه در مقدمة بخش نخست آمد، هدف از اين مقاله، بررسی و تبيين ماهيت حقوقی انتقال اموال غير مادی نظير حق تأليف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتياز آب، برق و تلفن در…