ترجمه آماده مديريت بازرگاني (اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن با جهت گیری بازار)۲۰۱۴

چکیده هدف- اهداف این مطالعه بازبینی کردن سه نوع فرهنگ شناسایی شده می باشد که عبارتند از: بروکراسی یا دیوان سالاری، حمایت کننده و حامی و ابتکاری یا نو، سپس یک مدل برای توصیف کردن…

ترجمه آماده عمران (طراحی برای نشست گروههای شمع توسط روش طراحی یونیفاید ، یک بررسی سابقه ای)

چکیده: یک سری از ساختمانهای آپارتمانی بلند مرتبه طراحی شد تا بر زمینی آباد شده ای بر یک رسوب نزدیک به ساحل دلتا مانند ضخیمی بیرون از شهر پوسان در کره جنوبی ساخته شود. پروفایل…