تصفیه ترکه تاجر متوفی‎

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ مقدمه ۲ بيان مسئله ۳ سوالات و فرضیه ها ۷ فصل اول : کلیات ۱۱ مبحث اول: تصفیه ترکه ۱۲ گفتار اول: تاجر حقيقي در قيد حيات ۱۳ گفتار دوم :ترکه متوفی…

ترجمه آماده حسابداري مديريت اقتصادي نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر سرمایه گذاری داخلی

چکیده رابطه بین نوسانات نرخ ارز و سرمایه گذاری داخلی توجه برخی افراد را در منابع کلان جلب کرده است. مطالعات قبلی که این رابطه را بررسی کردند بر روی داده های سطح شرکت که…