بیع زمانی

چکیده ۱ مقدمه ۲ بخش اول : بررسی صحت و اعتبار تایم شر در بخش قراردادها ۴ مبحث اول: جایگاه تایم شر درعقود معین ۴ گفتار اول- بیع ۵ الف) تعریف بیع و ویژگی های…