دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پایان نامه آموزه های اخلاقی درمثنوی های عرفانی عطّار نیشابوری

چکیده: فضایل اخلاقی که درون مایه مکتب عرفان است وعارف را با حقیقت ومبدأ وجودآشنا می سازد،در مثنوی های عطاربه کَرّات بیان شده است.و به باور این شاعرگرانقدر، اگرانسان به تصفیه ی نفس وتزکیه ی…