دسته بندی: ترجمه هاي آماده

ترجمه آماده مديريت بازرگاني (اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن با جهت گیری بازار)۲۰۱۴

چکیده هدف- اهداف این مطالعه بازبینی کردن سه نوع فرهنگ شناسایی شده می باشد که عبارتند از: بروکراسی یا دیوان سالاری، حمایت کننده و حامی و ابتکاری یا نو، سپس یک مدل برای توصیف کردن…