پایان نامه بررسي فقهي و حقوقي ثمن شناور در عقود و قراردادها

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق ۱
۱ – طرح تحقیق ۲
۱ – ۱ بیان مسأله ۲
۱ – ۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقيق ۳
۱ – ۳ مروری بر تحقیقات انجام شده ۴
۱ – ۴ هدف تحقیق ۵
۱ – ۵ سؤالات تحقیق ۶
۱ – ۶ فرضیات تحقیق ۶
۱-۷ روشهاي تحقيق ۶
فصل دوم : مفهوم شناسی ۸
۱- مفهوم ۹
۱- ۲ مصادیق ۱۲
فصل سوم : بررسی فقهي ثمن شناور ۲۰
۳-۱ بررسی غرر و ارتباط آن با ثمن شناور ۲۱
۳-۲ نتیجه ۲۹

فصل چهارم : بررسی حقوقی ثمن شناور ۳۱
۴- ماهیت حقوقی ۳۲
۴- ۱ بیع ۳۴
۴ – ۱ – ۱ معلومیت ثمن و حدود آن ۳۴
۴ – ۱– ۲ کلی در ذمه ۴۴
۴ – ۱ – ۳ کلی در معین ۴۷
۴ – ۱- ۴ عین معین ۵۰
۴ – ۲ بیع سلف ۶۰
۴ – ۳ بیع کالی به کالی ۶۳
۴- ۴ استصناع ۶۹
۴- ۵ عقد شرکت ۷۳
۴- ۶ قرارداد مقاطعه ۷۶
۴- ۷ قراردادهای خصوصی ۷۸
۴- ۷- ۱ تعهد به بیع ۷۹
۴- ۷- ۲ قرارداد خصوصی ۸۳
فصل پنجم : بررسی تطبیقی ۸۸
۵ – فروش کالا به ثمن شناور در حقوق خارجی ۸۹
۵- ۱ حقوق مصر ۸۹
۵- ۲ حقوق انگلیس ۹۲
۵- ۲- ۱ انتقال مالکیت قبل از اتمام و تکمیل یا شرط تملیک تدریجی ۹۳
۵- ۲- ۲ فروش کالایی که تحصیل خواهد شد ۹۴
۵- ۲- ۳ مالکیت بالقوه ۹۴
۵ – ۳ حقوق فرانسه ۹۵
۵ – ۴ بررسی ثمن شناور در قانون متحدالشکل تجاری امریکا ۹۷
۵ – ۵ حقوق ایتالیا ۹۸
۵ -۶ حقوق آلمان ۹۹
۵ – ۷ حقوق برخی دیگر از کشورهای اروپایی ۱۰۰
۵ – ۸ کشورهای امریکای لاتین ۱۰۰
۵ – ۹ کنوانسیون های بیع بین المللی ۱۰۱
۵- ۹- ۱ ثمن شناور در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین¬المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین ۱۰۱
۵- ۹- ۲ چگونگی حل تعارض مادتین ۵۵ و ۱۴ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین ۱۰۳
قیمت   ۱۴۰۰۰تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *