پایان نامه آماده مطالعه تطبیقی حق ارتفاق در حقوق ایران و انگلیس

صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف- طرح مسئله: ۲

ب- سوالات تحقیق: ۳

ج- فرضیه های تحقیق: ۳

د- پیشینه تحقیق: ۴

ه- قلمرو تحقیق: ۴

و- ضرورت بحث: ۵

ز- روش تحقیق: ۵

ح- ساختار تحقیق: ۵

فصل اول: ۷

مفهوم، اوصاف و مبنای حق ارتفاق. ۷

مبحث اول: مفهوم حق ارتفاق. ۸

گفتار اول: بررسی مفهوم لغوی ارتفاق.. ۹

بند اول: معانی لغوی واژه‌ی ارتفاق. ۹

بند دوم: معنای لغوی ارتفاق در حقوق انگلیس… ۱۰

گفتار دوم: بررسی مفهوم حقوقی حق ارتفاق.. ۱۰

بند اول: مفهوم حق ارتفاق در حقوق ایران. ۱۱

بند دوم: مفهوم حق ارتفاق در حقوق انگلستان. ۱۳

مبحث دوم: عناصر و خصوصیات و اوصاف حق ارتفاق.. ۱۴

گفتار اول: عناصر ایجاد کننده حق ارتفاق. ۱۴

گفتار دوم: خصوصیات و اوصاف حق ارتفاق. ۱۵

گفتار سوم: عناصر و خصوصیات ایجاد کننده ارتفاق در انگلیس… ۱۸

گفتار چهارم: وجوه تمایز حق ارتفاق با عناوین مشابه. ۱۹

بند اول: وجوه تمایز بین ملک عین و ارتفاق. ۲۰

بند دوم: وجوه تمایز و اشتراک حق ارتفاق و حق انتفاع. ۲۰

بند سوم: تفاوت حق ارتفاق با اذن در انتفاع. ۲۲

الف: تعریف اذن در انتفاع. ۲۲

ب: اذن و حق ارتفاق. ۲۳

ج: اثرات رجوع از اذن. ۲۷

د: موانع رجوع از اذن. ۲۸

گفتار پنجم: تفاوت حق ارتفاق با پاره‌ای مفاهیم دیگر از دیدگاه حقوق انگلیس… ۲۹

بند اول: تفاوت حق ارتفاق با پیمان‌های شخصی.. ۲۹

بند دوم: تفاوت حق ارتفاق و سود. ۲۹

بند سوم: حق ارتفاق و جواز. ۳۰

بند چهارم: تفاوت حق ارتفاق و اجاره‌نامه. ۳۰

فصل دوم: ۳۲

اقسام و مصادیق حق ارتفاق. ۳۲

مبحث اول: مبنای حق ارتفاق.. ۳۳

تقسیمات حق ارتفاق به اعتبار منشأ حق: ۳۳

تقسیمات حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجرای حق. ۳۳

گفتار اول: ارتفاق قانونی.. ۳۴

گفتار دوم: ارتفاق عقدی (قراردادی) ۳۵

گفتار سوم: ارتفاق ایقاعی.. ۳۷

گفتار چهارم: حقوق ارتفاقی ناشی از وضع طبیعی املاک.. ۳۸

گفتار پنجم: حق ارتفاق ناشی از سبق تصرفات یا مرور زمان. ۳۹

مبحث دوم: حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجرای حق. ۴۰

گفتار اول: حق ارتفاق مداوم و متناوب.. ۴۰

گفتار دوم: حق ارتفاق نمایان و پنهان. ۴۱

گفتار سوم: حق ارتفاق مثبت و منفی.. ۴۱

مبحث دوم: انواع ارتفاق در انگلیس از منظر عوامل ایجاد کننده آن. ۴۲

گفتار اول: حق ارتفاق حقوقی.. ۴۲

گفتار دوم: حق ارتفاق ارادی.. ۴۳

گفتار سوم: ارائه امتیازات و کمک‌های مالی.. ۴۴

گفتار چهارم: بیان رزرو. ۴۵

گفتار پنجم: ارتفاق توسط مقام قضایی.. ۴۷

مبحث سوم: انواع حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجرای حق از منظر انگلیس… ۴۸

گفتار اول: حق ارتفاق مثبت.. ۴۸

گفتار دوم: حق ارتفاق منفی.. ۴۸

مبحث چهارم: مصادیق حق ارتفاق. ۴۹

گفتار اول: اشکال حق ارتفاق از منظر قانون انگلیس… ۵۱

گفتار دوم: حریم املاک.. ۵۱

الف: اراضی موضوع حق حریم. ۵۵

ب: مقدار حریم. ۶۲

گفتار سوم: حريم در حقوق كشور انگلیس… ۶۵

گفتار چهارم: حق ارتفاق در شهرسازی.. ۶۷

گفتار پنجم: ماهيت حقوقي حريم خطوط برق در حقوق ايران. ۷۰

الف: حريم خطوط برق. ۷۰

ب: ماهيت حقوقي حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق. ۷۴

فصل سوم: ۸۰

به آثار مترتب بر وجود و زوال حق ارتفاق در حقوق ایران و انگلیس… ۸۰

مبحث اول: آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق در ایران. ۸۱

گفتار اول: حقوق و تکالیف مالک… ۸۱

بند یک: حق ارتفاق در صورت انتقال ملک نسبت به دارنده ملک… ۸۲

بند دوم: اثرات رجوع از اذن نسبت به مالک… ۸۴

گفتار دوم: آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق نسبت به صاحب حق ارتفاق.. ۸۶

گفتار سوم: حقوق و تكاليف صاحب حق ارتفاق.. ۸۶

بند اول: اثبات حق ارتفاق. ۸۸

بند دوم: اجراي حق ارتفاق. ۸۹

بند سوم: هزینه اداره مال متعلق حق. ۸۹

بند چهارم: ارتفاق تبعی.. ۹۱

بند پنجم: انتقال حقوق ارتفاقی.. ۹۱

گفتار چهارم: تقابل حق و تکلیف مالک و صاحب حق ارتفاق.. ۹۴

گفتار اول: حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک… ۹۷

گفتار سوم: بررسی دعاوی مربوط به‌حق ارتفاق. ۹۸

مبحث دوم: آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق در انگلیس… ۱۰۰

گفتار اول: وظیفه مالک و دارنده حق ارتفاق در انگلیس… ۱۰۰

گفتار سوم: تأثیر تقسیم زمین و ساختمان بر حق ارتفاق موجود در آن در انگلیس… ۱۰۱

مبحث سوم: زوال حق ارتفاق در ایران. ۱۰۳

گفتار اول: تبیین و بررسی زوال حق ارتفاق بر اساس عناصر آن. ۱۰۳

گفتار دوم: تبیین و بررسی زوال حق ارتفاق بر اساس اسباب ایجاد آن. ۱۰۴

مبحث چهارم: علل از بین رفتن حق ارتفاق در حقوق انگلیس… ۱۰۶

گفتار اول: تغییرات در ملک غالب.. ۱۰۶

گفتار دوم: توافق برای واگذاری.. ۱۰۷

گفتار سوم: ترک کردن حق واگذارشده ۱۰۷

گفتار چهارم: وحدت عنوان دارنده ملک و دارنده حق ارتفاق. ۱۰۹

گفتار پنجم: مفاد قانونی.. ۱۱۰

نتیجه‌: ۱۱۰

منابع. ۱۱۴
قیمت نهایی ۱۳۵۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *