پایان نامه آماده حقوق مطالعۀ جرم شناختی پدیدۀ قتلهای سریالی درایران وآمریکا

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
مقدمه ۲
۱-۱- بیان مساله ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۶
۱-۴- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق ۹
۱-۵- اهداف تحقیق ۱۰
۱-۶- سوال های تحقیق ۱۰
۱-۷- فرضیه های تحقیق ۱۰
۱-۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات ۱۱
فصل دوم : مفاهیم ۱۲
۲-۱- مفهوم شناسی قتل سریالی ۱۳
۲-۲- قتل دسته جمعی ۱۵
۲-۳- تعریف قاتل سریالی ۱۷
۲-۴- ویژگی‌های قاتلین سریالی ۱۸
۲ -۵ – جنایتکاران سریالی از دیدگاه (رونالد هولمز ،جیمز دی برگر) و (فاکس و لوین) ۱۹
۲ -۶ – نوع شناسی قتل های سریالی ۲۱
۲ – ۷- ارتباط قتل با دیوانگی ۲۲
۲ – ۸ – قتل های سریالی در فرهنگ عامه ۲۳
۲ – ۹ – قتل با انگیزۀ جنسی ۲۸
۲ – ۱۰- تیپ شناسی قاتلین سریالی ۲۹
۲-۱۰-۱- قاتلین سریالی ضابطه مند ۳۰
۲-۱۰-۲- قاتلین سریالی فاقد ضابطه ۳۰
۲ – ۱۱- تحلیل جرم شناسانه از نحوه شکل گیری شخصیت جنایی قاتلین سریالی ۳۲
۲ – ۱۲- قتل سریالی، تعدد وتکرارجرم ۳۵
۲-۱۳- مجازات قتل های سریالی در قوانین جاری کشورها ۳۸
فصل سوم: واکاوی شخصیت جنایی در قتل های سریالی ۴۰
۳-۱- شخصیت جنایی ۴۱
۳-۱-۱- نظر پی ناتل درباره شخصیت جنایی ۴۲
۳-۱-۲- تعریف شخصیت جنایی ۴۳
۳-۱-۳- صفات عمومی شخصیت جنایی ۴۳
۳-۲- طبقه بندی شخصیت جنایی براساس شکل خارجی فعالیت بزهکاران ۴۴
۳-۳- طبقه بندی شخصیت جنایی بر اساس فرایندهای روانی ۴۵
۳-۴- طبقه بندی زلیگ از شخصیت بزهکاران ۴۷
۳ -۵ – تحلیل شخصیت قاتل سریالی ۴۸
۳- ۵ – ۱ – حريم زندگي قاتلين سریالي؛ از ديگردوستي تا ديگركُشي ۴۸
۳-۵-۲ – عدم احساس گناه به بهانۀ پاکسازی جامعه از انگل های اجتماع ۵۱
۳-۵-۳ – علل تبدیل افراد به قاتلین سریالی یا قاتلین جمعی ۵۳
۳ -۵- ۴- دوران کودکی قاتلان سریالی ۵۸
۳-۵-۵- عملکرد مغز (ذهن) قاتلین سریالی ۶۱
۳-۶- رفتار شناسی در قتل های سریالی ۶۳
۳-۷ – تأثیر عوامل مختلف در وقوع قتل های سریالی ۶۵
۳-۷-۱- عوامل رواني ۶۶
۳-۷ -۲- عوامل اقتصادي و فرهنگی ۶۶
۳-۷-۳- عوامل اجتماعي ۶۷
۳-۷-۴- عوامل خانوادگي ۶۷
۳-۸- علت شناسی قتل های سریالی بر مبنای اختلالات شخصیتی ۶۹
۳-۸-۱- اختلالات شخصیتی ۶۹
۳-۸-۲- ارتباط و تأثیر عوامل زیستی ۷۰
۳- ۹ – الگوپذيري قاتلين سریالی از رهگذر تأثير سينماي هاليوود ۷۲
۳-۱۰- طبقه بندی بزه دیدگان قتل های سریالی ۷۳
۳-۱۱- قتلهای سریالی زنان ۷۶
۳-۱۱-۱- نحوۀ پیدایش قاتلین سریالی زن ۷۹
۳-۱۱-۲- خصوصیات بزهکاری زنان ۸۰
۳-۱۱-۳- انگیزه قتل سریالی در زنان ۸۲
۳-۱۱- ۴- انتخاب قربانی توسط قاتلین زن ۸۴
۳-۱۱-۵- روش های قتل توسط زنان ۸۵
۳-۱۱-۶- آسیب شناسی روانی زنان مجرم ۸۶
۳-۱۱-۷- قاتل سریالی زن ایرانی ۸۷
۳ – ۱۲ – پیشینۀ قتلهای سریالی درایران ۹۰
۳-۱۲-۱- بامیه فروش قاتل ۹۱
۳-۱۲-۲- مجید سالک، قاتل شورولت سوار ۹۲
۳-۱۲-۳- خفاش شب، اسطوره وحشت تهرانی ها ۹۲
۳-۱۲-۴- سعید حنایی، قاتل عنکبوتی ۹۳
۳ -۱۲ -۵- بیجۀ انتقامجو ۹۴
۳-۱۲- ۶- انگیزه در قتل های سریالی ایران ۹۴
۳-۱۲- ۷- واکاوی شخصیت جنایی قاتلین سریالی ایران ۹۶
۳-۱۲-۷ -۱- رفتار رمزآلود قاتلان سريالي ۹۶
۳-۱۲-۷-۲- قتل هايي با انگيزه هاي جنسي ۹۷
۳-۱۲- ۷-۳- برتری برخی حیوانات نسبت به انسان جنایتکار ۹۷
۳-۱۲-۷-۴ – اغراق در نقش رسانه ها ۹۸
۳-۱۲-۷-۵ – رسيدگي سريع، دقيق و عادلانه ۹۹
۳-۱۲-۸- قربانیان قتل های سریالی ایران ۹۹
فصل چهارم: پیشگیری از جرم با رویکرد قتل های سریالی ۱۰۱
۴-۱- مفهوم پیشگیری ۱۰۲
۴-۱-۱- مفهوم موسع پیشگیری ۱۰۵
۴-۱-۲- مفهوم مضیق پیشگیری ۱۰۵
۴-۲- انواع پیشگیری ۱۰۶
۴-۲-۱- پیشگیری براساس معیار سن ۱۰۶
۴-۲-۲- پیشگیری عام و خاص ۱۰۶
۴-۲-۳- پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال ۱۰۷
۴-۲-۴- پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی ۱۰۷
۴-۲-۵- پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی ۱۰۸
۴-۲-۶- پیشگیری دفاعی و پیشگیری رهایی بخش ۱۰۹
۴-۳- فایده پیشگیری ۱۰۹
۴-۴- خصایص تدابیر پیشگیرانه ۱۱۱
۴-۵- محدودیت ها و موانع پیشگیری ۱۱۲
۴-۶- تفکیک پیشگیری از نظام کیفری ۱۱۳
۴-۷- پیشگیری از جرم از رهگذر جرم انگاری و کیفرگذاری ۱۱۴
۴-۸- پیشگیری کیفری ۱۱۴
۴-۸-۱- پیشگیری کیفری عام ۱۱۵
۴-۸-۲- پیشگیری کیفری خاص ۱۱۵
۴-۹- پیشگیری وضعی ۱۱۶
۴-۱۰- پیشگیری انتظامی ۱۱۷
۴-۱۱- لزوم اتخاذ رویکرد های پیشگیرانه در قبال جرائم ۱۱۹
۴-۱۲- مشارکت شهروندان در پیشگیری از جرم ۱۲۰
۴-۱۳- سازماندهی و قدرتمند نمودن تشکّلهای مردمی در پیشگیری از جرم ۱۲۱
۴-۱۴-استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای پیشگیری از جرم ۱۲۲
۴-۱۵- لزوم اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه در قبال قتلهای سریالی ۱۲۳
۴-۱۶- هشدارهای پیشگیرانه در خصوص قتل های سریالی ۱۲۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۶
۵-۱-نتیجه گیری ۱۲۷
۵-۲- پیشنهادات ۱۳۰
منابع و مآخذ ۱۳۴

قیمت ۱۱۰۰۰تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *