پایان نامه :مطالعه تطبیقی سقط جنین در فقه امامیه و فقه اهل سنت

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
بیان مساله: ۳
اهمیت مساله: ۳
پیشینه ی پژوهش: ۴
سوالات پژوهش: ۴
فرضیه های پژوهش: ۵
اهداف پژوهش: ۵
اهداف کاربردی پژوهش: ۶
نوع روش پژوهش: ۶
ابزار گردآوری اطلاعات: ۶
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۷
فصل دوم: مفاهیم و تعاریف ۸
مبحث اول: معناشناسی سقط جنین ومذاهب اسلامی……………………………………………………………………….. ۹
گفتار اول: کلیات ۹
بند اول : تاریخچۀ سقط جنین ۹
بند دوم : سقط جنین در ادیان ابراهیمی(یهود، مسیحیت) ۱۰
بندسوم: سقط جنین در جهان و ایران…………………………………………………………………………………………….۱۱
گفتار دوم : معنا شناسی ۱۱
بند اول: معنای لغوی سقط جنین ۱۱
بند دوم : معنای اصطلاحی سقط جنین ۱۲
گفتار سوم: تعریف فقه امامیه و فقه اهل سنت ۱۵
بند اول : فقه امامیه ۱۵
بند دوم : اهل حدیث و اهل قیاس ۱۸
بند سوم : مذاهب اهل سنت ۱۹
۳-۱ مذهب حنفی: ۲۰
۳-۲ مذهب مالکی: ۲۰
۳-۳ مذهب شافعی : ۲۱
۳-۴ مذهب حنبلی: ۲۲
مبحث دوم : سقط جنین درعلم پزشکی و فقه ۲۳
گفتار اول: حاملگی، حداقل و حداکثر مدت بارداری ۲۳
بند اول: تعریف حاملگی از نظر علم پزشکی: ۲۴
بند دوم : مدت بارداری ۲۴
الف) حداقل مدت بارداری ۲۴
ب) حداکثر مدت بارداری: ۲۵
گفتار دوم : مراحل رشد و نمو جنین ۲۶
گفتار سوم : انواع سقط جنین از نظر علم پزشکی ۲۹
بند اول : سقط جنین طبیعی یا خودبخودی: ۲۹
بند دوم : سقط جنین ضربه ای ۳۴
بند سوم: سقط جنین درمانی یا طبی ۳۴
بند چهارم: سقط جنایی: ۳۵
گفتار سوم : سقط جنین و فقه اسلامی ۳۵
بند اول : ادله ی اربعه ۳۵
۱-۱قرآن کریم ۳۵
۱-۲روایات ۳۷
۱-۳اجماع ۳۷
۱-۴بنای عقلا ۳۸
بند دوم : سقط جنین در فقه امامیه ۳۹
بند سوم: سقط جنین در فقه اهل سنت ۳۹
۳-۱ حکم به جواز: ۳۹
۳-۲ حکم به حرمت: ۳۹
۳-۳ حکم به کراهت: ۳۹
فصل سوم: احکام سقط جنین در فقه امامیه و اهل سنت ۴۱
طرح بحث ۴۲
مبحث اول: حکم سقط جنین در فقه امامیه و اهل سنت ۴۲
گفتار اول: مراحل تکوین جنین در قرآن و احادیث ۴۴
بند اول : مراحل نباتی جنین ۴۵
بند دوم : ولوج روح ۴۶
۲-۱دیدگاه امامیه ۴۶
۲-۲ دیدگاه اهل سنت ۴۷
بند سوم : معیار ولوج روح ۴۸
گفتار دوم : سقط جنین پیش از دمیده شدن روح ۵۰
بند اول : عزل منی ۵۰
دیدگاه امامیه: ۵۰
ادله ی حرمت عزل ۵۲
ادله ی جواز عزل ۵۲
واکاوی ادله ی موافقین و مخالفین عزل منی ۵۳
دیدگاه حنیفه: ۵۳
دیدگاه مالکی: ۵۴
دیدگاه شافعیه: ۵۴
دیدگاه حنابله: ۵۴
بند دوم : اسقاط نطفه ی مستقر در رحم ۵۴
۲-۱ دیدگاه امامیه: ۵۵
۲-۲ دیدگاه حنیفه: ۵۶
۲-۳ دیدگاه مالکیه : ۵۶
۲-۴ دیدگاه شافعیه: ۵۷
۲-۵ دیدگاه حنابله : ۵۷
بند سوم : سقط خون بسته تا انسان نباتی ۵۸
دیدگاه امامیه: ۵۸
ادله حرمت سقط جنین: ۶۲
دیدگاه حنفیه : ۶۲
ادله ی قائلین به جواز سقط جنین پیش از دمیده شدن روح ۶۳
ادله ی قائلین به حرمت سقط جنین پیش از دمیده شدن روح ۶۳
دیدگاه مالکیه : ۶۴
ادله مخالفین سقط جنین قبل از دمیده شدن روح: ۶۴
دیدگاه شافعیه: ۶۵
دیدگاه حنابله : ۶۵
ادله ی قائلین به جواز سقط جنین ۶۶
ادله قائلین به حرمت سقط جنین ۶۶
واکاوی ادله قائلین به حرمت و جواز سقط جنین ۶۶
گفتار سوم : سقط جنین پس از دمیده شدن روح ۶۷
بنداول: سقط جنین پس از دمیده شدن روح در جنین در فقه اهل سنت: ۶۷
دلیل مخالفین سقط جنین پس از دمیده شدن روح: ۶۸
بند دوم : دیدگاه امامیه ۶۸
ادله ی حرمت سقط جنین پس از دمیده شدن روح: ۷۰
مبحث دوم: مجازات سقط جنین در فقه امامیه و اهل سنت ۷۱
گفتار اول: دیه جنین ۷۱
بند اول: دیه جنین قبل از دمیده شدن روح در مذاهب اسلامی ۷۱
بند دوم: دیه جنین پس از دمیده شدن روح ۷۲
گفتار دوم: قصاص: ۷۴
بند اول: دیدگاه فقهای امامیه درباره ی مجازات قصاص ۷۴
۲-۱دیدگاه موافقین قصاص: ۷۴
۲-۲دیدگاه مخالفین قصاص: ۷۵
واکاوی نظرات مخالفین و موافقین: ۷۵
بند دوم: دیدگاه فقهای اهل سنت درباره ی قصاص ۷۶
گفتار سوم: کفاره ۷۷
بند اول: دیدگاه امامیه ۷۷
دیدگاه موافقین کفاره: ۷۷
دیدگاه مخالفین کفاره: ۷۷
واکاوی ادله موافقین و مخالفین کفاره: ۷۸
بند دوم: دیدگاه اهل سنت درباره ی کفاره ۷۹
مبحث سوم: سقط جنین در پرتو قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۷۹
گفتار اول : کلیات ۸۰
بند اول: سقط جنین از طریق ترک فعل ۸۰
بند دوم :موضوع کلی سقط جنین ۸۳
الف) جنین: ۸۳
ب) زنده بودن: ۸۷
ج) در رحم بودن: ۸۷
گفتار دوم : سقط جنین در ماده ی ۳۰۶ ۸۸
گفتار سوم : سقط جنین موضوع مادۀ ۶۲۲ قانون تعزیرات ۸۹
بند اول: رکن مادی……………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۱-۱ مرتکب و بزه دیدگان: ۸۹
۱-۲ فعل مرتکب: ۹۰
۱-۳ نتیجه: ۹۱
۱-۴ رابطه ی سببیت : ۹۱
بند دوم: رکن معنوی: ۹۱
بند سوم: مجازات ۹۱
۳-۱ قصاص : ۹۱
۳-۲ دیه: ۹۲
۳-۳ تعزیر: ۹۲
گفتار چهارم : سقط جنین موضوع ماده ی ۶۲۳ قانون تعزیرات ۹۳
۱-جرم دادن ادویه و وسیله برای سقط جنین ۹۳
بند اول : رکن مادی ۹۳
۱-۱ شخصیت مرتکب: ۹۳
۱-۲ فعل مرتکب : ۹۴
۱-۳سایر اجزاء : ۹۴
۲-راهنمایی کردن به سقط جنین: ۹۴
بند دوم: رکن معنوی ۹۵
بند سوم: مجازات ۹۵
گفتار پنجم : سقط جنین موضوع ماده ۶۲۴ قانون تعزیرات ۹۵
بند اول : رکن مادی ماده ۶۲۴ ۹۵
۱-۵شخصیت مرتکب : ۹۶
۲-۵رفتار مرتکب : ۹۶
۳-۵وسیله : ۹۶
۴-۵نتیجه : ۹۶
۵-۵ رابطه سببیت: ۹۷
بند دوم: رکن معنوی ۹۷
بند سوم: رکن قانونی ( مجازات ) ۹۷
گفتار ششم : سایر موارد ۹۷
فصل چهارم: رهیافت های مشروعیت سقط جنین در فقه امامیه و اهل سنت ۹۹
مبحث اول:اندیکاسیون های موجود در میان مذاهب اسلامی ۱۰۰
گفتار اول: اندیکاسیون های مادری ۱۰۱
بند اول: حفظ جان مادر ۱۰۱
بند دوم: سقط جنین برای سلامت جسمی مادر ۱۰۵
بند سوم: سقط جنین به منظور حفظ حیثیت زن ۱۰۶
گفتار دوم: انديكاسيون هاي جنيني ۱۰۹
بنداول: سقط جنین به علت نقص عضوقبل از دمیده شدن روح………………………………………………………۱۱۰
بند دوم: سقط جنین به علت نقص عضو بعد از دمیده شدن روح…………………………………………………….۱۱۱
بند سوم: كاهش جنين ۱۱۲
مبحث دوم: مباني مشروعيت سقط جنين در فقه اماميه و فقه اهل سنت ۱۱۵
گفتار اول: ادله مشروعيت سقط جنين قبل از دميده شدن در ميان مذاهب اسلامي ۱۱۵
بند اول: ترجيح اهم بر مهم ۱۱۶
بند دوم: حرج ۱۱۶
بند سوم:لا ضرر ۱۱۸
بند چهارم: ضرورت ۱۱۹
گفتار دوم: ادله ي مشروعيت سقط جنين بعد از دميده شدن روح در ميان مذاهب اسلامي ۱۲۰
بند اول: اضطرار ۱۲۰
بند دوم: دفاع مشروع ۱۲۱
بند سوم: سایر ادله ۱۲۱
مبحث سوم: وضعيت سقط درماني در حقوق ايران ۱۲۲
گفتار اول: كليات ۱۲۲
بند اول: تاريخچه سقط درماني از ۱۳۰۴ تا ۱۳۹۲ ۱۲۲
بند دوم: سقط درماني در كشورهاي اسلامي ۱۲۵
گفتار دوم: بررسي ماده واحده سقط درماني مصوب ۱۳۸۴ ۱۲۶
گفتار سوم: نارسائی های فقهی-حقوقی ماده واحده ۱۳۱
نتیجه گیری: ۱۳۴
پیشنهادات: ۱۳۵
منابع و مآخذ: ۱۳۶
قیمت ۱۴۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *