مسئولیت مدنی ضرر ناشی از فرصت از دست رفته

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل اول: مفهوم از دست دادن فرصت…………………………………………………………………………
۱-۱- مبحث اول: تعریف…………………………………………………………………………………………………….
۱-۲- ضرورت وجود ضرر………………………………………………………………………………………………….
۱-۳- مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران…………………………………………………
۱-۳-۱- مبنای مسئولیت مدنی در فقه…………………………………………………………………………………..
۱-۴- مبحث سوم: مفهوم ضرر و اقسام آن…………………………………………………………………………….
۱-۴-۱- مفهوم ضرر…………………………………………………………………………………………………………..
۱-۵- مبحث چهارم: انواع……………………………………………………………………………………………………
۱-۵-۱- فرصت تحصیل منفعت…………………………………………………………………………………………
۱-۵-۲- فرصت اجتناب از خطر………………………………………………………………………………………….
۱-۶- مبحث پنجم: تفاوت از دست دادن فرصت با عدم النفع و تئوری ایجاد خطر…………………….
۱- ۶-۱- تفاوت با عدم النفع……………………………………………………………………………………………….
۱-۶-۲- مقایسه سلب فرصت دفع ضرر با تئوری ایجاد خطر…………………………………………………..
فصل دوم: دلایل تردید در قابلیت جبران خسارات ناشی از سلب فرصت……………………………..
۲-۱- مبحث اول: تردید در مسلم بودن ضرر…………………………………………………………………………
۲-۲- مبحث دوم: تردید در احراز رابطه سببیت……………………………………………………………………..
۲-۳- مبحث سوم: از دست دادن فرصت و مسلم بودن ضرر……………………………………………………
۲-۳-۱- فرصت از دست رفته به عنوان ضرر مستقل………………………………………………………………
۲-۴- مبحث چهارم: از دست دادن فرصت و رابطه سببیت………………………………………………………
۲-۴-۱- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………
۲-۴-۱-۱-ضرر باید مسلم باشد…………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۱-۲- ضرر باید مستقیم باشد……………………………………………………………………………………….
۲-۴-۱-۳- ضرر باید جبران نشده باشد………………………………………………………………………………..
۲-۴-۱-۴- ضرر باید قابل پیش بینی باشد…………………………………………………………………………….
۲-۵- مبحث پنجم: مبانی الزامات خارج از قرارداد…………………………………………………………………
۲-۵-۱- نظریه‌ی تقصیر………………………………………………………………………………………………………
۲-۵-۱-۱- انتقادات وارد شده بر نظریه‌ی تقصیر……………………………………………………………………
۲-۵-۲- نظریه‌ی ایجاد خطر………………………………………………………………………………………………
۲-۵-۲-۱- انتقادات وارد شده بر نظریه‌ی ایجاد خطر……………………………………………………………..
۲-۵-۳- نظریه‌های مختلط…………………………………………………………………………………………………..
۲-۶- مبحث ششم: راه حل های ارائه شده برای رفع تردید:…………………………………………………….
۲-۶-۱- تعدیل در مفهوم رابطه سببیت…………………………………………………………………………………
۲-۶-۲- تفسیر در مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………..
۲-۶-۲-۱- ضرر مادی………………………………………………………………………………………………………..
۲-۶-۲-۲- ضرر معنوی……………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم: نحوه و شرایط قابلیت جبران……………………………………………………………………….
۳-۱- مبحث اول: جبران خسارت…………………………………………………………………………………………
۳-۱-۱- شیوه های جبران خسارت………………………………………………………………………………………
۳-۲- مبحث چهارم: تعیین میزان خسارت……………………………………………………………………………..
۳-۲-۱- زمان و مکان ارزیابی………………………………………………………………………………………………
۳-۲-۱-۱- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………….
۳-۲-۱-۲- تغییر میزان خسارت تا زمان صدور حکم……………………………………………………………..
۳-۲-۱-۳- تغییر میزان خسارت بعد از صدور حکم……………………………………………………………….
۳-۲-۲- کاستن از خسارت…………………………………………………………………………………………………
۳-۲-۲-۱- کاهش خسارت؛ انصاف حقوقی………………………………………………………………………….
۳-۲-۲-۲- حدود قانونی میزان خسارت……………………………………………………………………………….
۳-۲-۳- تعیین میزان خسارت در صورت تعدّد اسباب…………………………………………………………..
۳-۲-۳-۱- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………….
۳-۲-۳-۲- وضع قوانین ایران………………………………………………………………………………………………
۳-۳- مبحث پنجم: وسایل تامین جبران خسارت……………………………………………………………………
۳-۳-۱- انواع این وسایل…………………………………………………………………………………………………….
۳-۳-۱-۱- ایجاد مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………………………
۳-۳-۱-۲- بیمه اجباری مسئولیّت………………………………………………………………………………………..
۳-۳-۱-۳- صندوق تامین خسارت………………………………………………………………………………………
۳-۴- مبحث چهارم: شرایط قابلیت جبران……………………………………………………………………………..
۳-۴-۱- شرایط عام……………………………………………………………………………………………………………
۳-۴-۱-۱- وجود ضرر……………………………………………………………………………………………………….
۳-۴-۱-۲- رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………………..
۳-۴-۲- شرایط خاص………………………………………………………………………………………………………..
۳-۴-۲-۱- جدی و واقعی بودن فرصت……………………………………………………………………………….
۳-۴-۲-۲- تاثیر احتمالی دخالت خوانده در ضرر حاصله………………………………………………………..
۳-۵- مبحث پنجم: روشهای جبران………………………………………………………………………………………
۳-۵-۱- جبران کل خسارت………………………………………………………………………………………………..
۳-۵-۲- تعیین خسارت به روش درصد احتمال……………………………………………………………………..
۳-۵-۳- روش های خاص جبران خسارت در مورد از دست رفتن فرصت………………………………..
۳-۵-۳-۱- جبران کل خسارت……………………………………………………………………………………………
۳-۵-۳-۲- تعیین خسارت به روش درصد احتمال…………………………………………………………………
۳-۵-۳-۳- تعیین خسارت به طریق مستقل و مبلغ مقطوع……………………………………………………….
۳-۵-۴- جبران خسارت به عنوان فرض مستقل فرصت………………………………………………………….
۳-۶- مبحث ششم: پذیرش نظریه «از دست دادن فرصت» در فقه اسلامی…………………………………
۳-۷- مبحث هفتم: نظریه «از دست دادن فرصت» در حقوق موضوعه ایران……………………………….
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *