ماهیت و آثار حقوقی اذن برای ضمانت

چکیده: ۱۰
مقدمات و کلیات تحقیق: ۱۱
بیان مسئله: ۱۲
سوال و فرضیه: ۱۲
فرضیه تحقیق: ۱۳
پیشینه تحقیق: ۱۳
ساختار تحقیق ۱۴
فصل اول : کلیات ۱۶
مبحث یکم: تعاریف وماهیت ۱۷
گفتار اول :اذن در قانون مدنی : ۱۸
گفتار دوم : مختصات اذن ۱۸
مبحث دوم:اقسام اذن و ماهیت اذن ۲۱
گفتار دوم :ماهیت حقوقی اذن ۲۵
گفتار سوم : عناصر تشکیل دهنده اذن : ۲۶
مبحث سوم : شرایط اساسی صحت اذن مبحث سوم: شرایط اساسی صحت اذن ۲۸
گفتار یکم : انواع اذن از حیث صحت و فساد ۲۸
گفتار دوم : اراده ۲۹
گفتار سوم : اعلام اراده و اسباب آن ۳۱
مبحث چهارم :اهلیت ، اختیار ، موضوع و جهت در اذن ۳۳
گفتار یکم : اهلیت ۳۳
بند نخست : اهلیت تمتع یا تملک ۳۳
بند دوم : اهلیت تصرف ۳۳
گفتار سوم : موضوع اذن ۳۴
گفتار چهارم : مشروعیت جهت در اذن ۳۶
مبحث پنجم :آثار حقوقی اذن و انحلال آن ۳۶
گفتار یکم : آثار حقوقی اذن ۳۶
بند نخست : آثار اذن نسبت به اذن دهنده ۳۷
بند دوم : آثار اذن نسبت به مأذون ۳۸
مبحث ششم: تعریف وماهیت [عقد ضمان ۴۰
گفتار نخست: تعریف لغوی عقد ضمان : ۴۰
بند دوم تعریف اصطلاحی عقد ضمان: ۴۱
بند سوم:تعریف و مفهوم فقهی عقد ضمان : ۴۲
گفتار دوم: ماهیت عقد ضمان : ۴۸
گفتار سوم: اوصاف عقد ضمان : ۴۹
گفتار چهارم: هدف از تأسیس عقد ضمان: ۵۰
گفتار پنجم: اقسام عقد ضمان : ۵۱
مبحث هفتم:مقایسه عقد ضمان با انتقال دین، انتقال طلب، تبدیل تعهد، ایفای تعهد ۵۴
گفتار یکم : مقایسه عقد ضمان با انتقال طلب ۵۴
گفتار دوم: مقایسه عقد ضمان با انتقال دین ۵۵
گفتار سوم : مقایسه عقد ضمان با تبدیل تعهد : ۵۶
گفتار چهارم : مقایسه عقد ضمان با ایفای تعهد : ۵۹
مبحث هشتم :مقایسه ضمان با قراردادهای مشابه عقد حواله و بیمه عمر : ۶۱
گفتار دوم : ضمان و بیمه اعتبار : ۶۳
فصل دوم : اثراذن در ضمانت قبل از انعقاد عقد ۶۴
مبحث یکم: در رابطه ای اذن دهنده و شخص مأذون ۶۵
گفتار یکم : اذن قابل رجوع و اذن غیر قابل رجوع ۶۵
گفتار دوم : غیر قابل رجوع بدون اذن: ۶۹
گفتار سوم : مبانی نظری غیر قابل رجوع بدون اذن در ضمانت ۷۰
بند نخست : عسر و حرج مأذون : ۷۰
بند سوم : اصل چهلم .ق.ا…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
بند دوم : ماده ۶۸۴ ق.م………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
گفتار چهارم: انصراف ماذون از حق حاصل از اذن: ۷۳
بند نخست: اذن: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
بند دوم: ماده ۱۰ ق.م.: ……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
گفتار پنجم : امکان زوال آثار اذن با تراضی مأذون و اذن دهنده ۷۵
گفتار ششم : بقای اذن بعد از فوت ،حجر یا ورشکستگی اذن دهنده:……………………………………………………………………۷۸
بند نخست : زوال اذن ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
بند دوم : بقای اذن ………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
مبحث دوم : دررابطه بین بدهکار و بستانکار………………………………………………………………………………………………..۸۱
گفتار یکم : تاثیر اذن بر شرایط عقد ضمان ۸۱
بند اول : یگانگی دین ضامن و مدیون اصلی ۸۱
بند دوم : تضمین های دین مدیون آیا پس از انتقال دین به ضامن باقی می ماند …………………………………………………۸۵
بند سوم : ضمان به غیر جنس دین ۸۶
گفتار دوم : تاثیر اذن بر نوع عقد ضمان ۸۷
بند نخست :ضمان نقل ذمه به ذمه……………………………………………………………………………۸۶
بند دوم : ضمان وثیقه ای و تضامنی (نقل ضم به ضمه)……………………………………………………………………………………..۸۹
گفتار سوم : بقای اذن بعد از فوت ، یا ورشکستگی بستانکار : ۹۴
بند نخست : بقای اذن بعد از فوت بستانکار : ۹۴
بند دوم : حجر یا ورشکستگی بستانکار………………………………………………………………………………………………………۹۴
فصل سوم : اثر اذن در ضمانت بعد از انعقاد عقد ۹۶
محبث نخست : اثر اذن قبل از پرداخت دین توسط ضامن : ۹۷
گفتار نخست : تحقق سبب دین مضنون عنه به ضامن……………………………………………………………………………………….۹۶
بند نخست : عقد معوض ، دین مضمون عنه در برابر تعهد ضامن ، ۹۷
بند دوم :استیفا از مال ضامن : ۹۹
بند سوم : زمان تحقق دین : ۱۰۲
گفتار دوم : ابراء مضمون عنه توسط ضامن : ۱۰۳
گفتار سوم : ضمانت از دین مضمون عنه به ضامن : ۱۰۴
بند نخست : ضمانت از دین مضمون عنه به ضامن در (( ضمان نقل ذمه )) ۱۰۴
بند دوم : ضمانت از دین مضمون عنه به ضامن ( ضمان تضامنی ) ۱۰۵
بند سوم :آوردن ضامن بصورت شرط ضمن عقد : ۱۰۶
بند چهارم : ضمان با تغییر شرایط دین و ایجاد رهن : ۱۰۷
گفتار چهارم : انتقال حق حاصل شده برای ضامن بعد از فوت او به ورثه : ۱۰۷
بند نخست : رابطه ای ورثه ضامن با مضمون له : ۱۰۷
بند دوم : رابطه ورثه با مضمون عنه : ۱۱۱
گفتار پنجم : امکان انتقال حق حاصل شده به صورت قراردادی توسط ضامن ۱۱۲
بند نخست : عقد حواله ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
بند دوم : مالکیت ما فی الذمه …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
بند سوم: تهاتر : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
بند چهارم صلح : ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
بند پنجم هبه : ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
گفتار ششم: امکان توقیف حق حاصل توسط بستانکاران ضامن ۱۱۵
بند نخست : تعریف توقیف و اقسام آن: ۱۱۵
الف: توقیف تامینی: ۱۱۵
ب: توقیف اجرایی: ۱۱۶
بند دوم : حق حاصل شده برای ضامن قبل از پرداخت………………………………………………………………………………….۱۱۷
بند سوم : توقیف حق حاصل شده توسط بستانکاران ضامن ۱۱۸
مبحث دوم : اثر اذن بعد از پرداخت دین توسط ضامن : ۱۱۸
گفتار نخست : شرایط رجوع ضامن به ضمومن عنه : ۱۱۸
بند نخست:اذن مدیون………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸
بند دوم : تأدیه دین از سوی ضامن : …………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
بند سوم : ایفاء ناروا…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱
گفتار دوم : ساقط شدن طلب ضامن با وقوع هر یک از اسباب سقوط تعهد ……………………………………………………….۱۲۲
بند نخست : ابراء ضامن از سوی مضمون له………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
بند دوم : ضمان به قصد تبرع: ……………………………………………………. ……………………………………………………………۱۲۳
بند سوم : ضامن تبرعی از ضامن غیر تبرعی : ………………………………………………………………………………………………۱۲۳
بند چهارم : ماده ۲۶۷ …………………………………………………… ……………………………………………………………………….۱۲۳
بند پنجم : مضمون عنه دین ضامن را بپردازد . …………………………………………………………………………………………….۱۲۳
بند ششم : هبه دین به ضامن: ………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴
گفتار سوم : انتقال طلب ضامن به ورثه بعد از فوت ضامن : ۱۲۴
نتیجه ۱۲۶
. پیشنهادات ۱۲۷

قیمت ۱۴۵۰۰

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *