ماهیت حقوقی اجرت المثل

Contents
چکیده: ۱
مقدمه ۲
بيان مسئله ۳
فصل اول : كليات ۴
مبحث اول :جایگاه حقوقی اجرت المثل ۴
گفتار اول :اجرت المثل در اجاره شخص ۴
گفتار دوم :مبانی فقهی اجرت المثل ۷
گفتار سوم :منابع قاعده احترام مال مسلم ۷
الف)- روایات ۷
ب)- بناء عقلا ۹
ج)- سیره متشرعه ۱۰
د)- تسالم اصحاب ۱۰
مبحث دوم :شرط ضمن عقد ۱۱
الف)- شرط صریح ۱۱
ب) شرط ضمنی ۱۲
گفتار اول :مبانی حقوقی اجرت المثل ۱۴
گفتار دوم :بررسی بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق ۱۶
گفتار سوم :شرایط استحقاق اجرت المثل ۱۸
۱-امر برای انجام عمل ۱۸
۲-اجرت داشتن کار نزد عرف ۱۹
گفتار چهارم :واجب نبودن عمل ۲۱
گفتار پنجم :عدم وجود شرط مالی ۲۱
نقد و ارزیابی ۲۴
فصل دوم : جايگاه اجرت المثل در تبصره ماده ذيل ۳۳۶ ق .م ۲۵
مبحث اول : اجرت المثل ، شرط تنصیف دارایی ۲۵
گفتار اول: اجرت المثل زوجه در قوانین موضوعه ایران ۲۶
گفتار دوم : شرایط استحقاق اجرت المثل ۲۸
مبحث دوم:انجام کارها به دستور شوهر ۲۹
گفتار اول : انجام کارها به قصد تبرع نباشد ۳۱
گفتار دوم: وضعیت اجرت المثل در صورت فوت یکی از زوجین ۳۳
گفتار سوم : زمان مطالبه اجرت المثل ۳۵
گفتار چهارم :بعد از الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی…………………………………………۳۶
گفتار پنجم :تشریفات مطالبه …………………………………………………………………………………….۳۶
گفتار ششم : تاثیر ورشکستگی زوج بر وصول اجرت المثل ۳۷
نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۸
فهرست منابع: ۴۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *