مسئولیت قرار دادی موجر و مستاجر

فهرست مطالب
چکیده: ۷
مقدمه: ۲
بیان مسئله
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
روش انجام تحقیق
پیشینه تحقیق

فصل اول کلیات و مفاهیم ۹
مبحث اول، مسئولیت قراردادی و تمیز آن از مسئولیت خارج از قرارداد ۱۳
گفتار اول: مفهوم مسئولیت قراردادی ۱۳
گفتار دوم: تمیز مسئولیت قراردادی خارج از قرارداد ۲۰
گفتار سوم: جمع میان مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد ۳۶
مبحث دوم: اجاره و اقسام آن ۴۹
گفتار اول: عقد اجاره ۴۹
گفتار دوم: اقسام عقد اجاره ۵۷
فصل دوم
مبحث اول: در اجاره اشخاص ۷۶
گفتار دوم: اجیر عام ۸۳
مبحث دوم: در اجارۀ اشیاء و حیوانات ۸۵
گفتار اول: در اجارۀ حیوانات ۸۵
گفتار دوم: در اجارۀ اشیاء ۸۶
گفتار دوم: قانون مدنی و قوانین اخیر مؤجر و مستأجر ۹۶
فصل سوم :

تعهدات مستأجر در مقابل مؤجر و مسئولیت‌های ناشی از تخلف از این تعهدات ۱۰۲
گفتار اول: اجیر خاص: ۱۰۴
گفتار دوم: اجیر عام ۱۱۰
عناصر اجرت از قرار ذیل است: ۱۱۳
مبحث دوم: در اجاره اشیاء و حیوان ۱۱۴
گفتار اول: در اجاره حیوان: ۱۱۴
گفتار دوم: در اجاره اشیاء ۱۱۸
مبحث سوم: اجاره املاک ۱۲۱

قیمت ۱۴۰۰۰تومان

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *