شرایط افراز مال مشاع غیر منقول

چكيده:
مشاع به مالی گفته می¬شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه می¬باشد ، یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می¬آید . در حالت اول اراده ی دو نفر یا بیشتر عاملی است بر ایجاد حالت اشاعه. حالت دوم قهری است که از مصادیق بارز آن ارث است، آنچه که به عنوان ماترک از متوفی باقی می ماند، اگر اموال غیر منقول هم جزء ماترک باشد، آن مال در مالکیت ورثه منتقل شده است و ورثه به صورت مشاع از آن بهره برداری می کنند. از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام برده می¬شود. اینجاست که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می¬آید و اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می¬شود.
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻣﺸﺎع اﺳﺖ،اﺷﺎﻋﻪ در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎرت از اﻣﺘﺰاج ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺎل در زﻣﺎن واﺣﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از دﻳﮕﺮي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ اﺷﺎﻋﻪ، اﺟﺘﻤﺎع و اﻣﺘﺰاج ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ در ﻳﻚ ﻣﺎل اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ در ﻫﺮ ﺟﺰء از اﺟﺰاي ﻣﺎل ﻣﺸﺎع ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﺷﺎﻋﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺪون اراده ي اﻓﺮاد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻬﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد و در ﻣﻮاردي ﻫﻢ ﺑﺎ اراده و ﻗﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ،ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻣﺎل ﺣﺎدث ﺷﻮد
کلید واژه:افراز،مال،مشاع، غیر منقول

چكيده: ۶
مقدمه ۷
بيان مسئله ۷
پيشينه تحقيق ۹
سوالات پژوهش ۹
فرضیات پژوهش ۹
اهداف تحقيق ۱۰
نوع روش تحقيق ۱۰
فصل اول : کلیات ۱۱
محبث اول تعریف مال: ۱۲
گفتار اول: انواع مال………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
بند اول: مال منقول ۱۳
بند دوم :تعریف مال غیرمنقول و انواع آن: ۱۴
گفتار دوم :مفروز ۲۷
مبحث دوم: كليات مال مشاع غير منقول ۳۱
گفتار اول« تعريف مال مشاع غير منقول ۳۲
گفتار دوم :ماهیت مال مشاع غير منقول ۳۳
فصل دوم :مفهوم افراز و ويژگيهاي افرازو تمییز از مفاهیم مشابه ۳۴
مبحث اول :مراحل عملیات افراز ۳۵
گفتار اول:تعریف افراز: ۴۴
بندیکم: تعریف اصطلاحی افراز: ۴۴
بند دوم: فرق افراز و تفکیک: ۴۴
گفتار دوم‌:نحوه افراز املاک در دفاتر ثبتی ۴۶
بند یکم: قابلیت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی ۵۱
بند دوم : تعیین سهم هر شركا بعد از افراز ۵۱
گفتار سوم : مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز ۵۲
مبحث اول: قوانين و مقررات در مورد كاربرد تفكيك ۶۴
گفتار اول:نحوه انجام عمليات تفكيك در املاك ۶۵
گفتار دوم : تعيين وقت توسط رئيس ثبت ۶۷
مبحث دوم : اقسام تقسيم ۶۸
گفتار اول :تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار ۶۹
بند يكم :اجبار به فروش و تقسیم ثمن ۷۴
بند دوم :آثار تقسيم مال مشاع ۷۶
گفتار دوم:موارد بطلان تقسيم مال مشاع غير منقول ۷۸
بند يكم‌: غبن در تقسيم مال مشاع غير منقول ۸۰
بند دوم : وجود مال غير در تقسيم اموال مشاع غير منقول ۸۰
گفتار سوم: اثر بطلان تقسيم مال مشاع غير منقول ۸۱
بند اول: دلايل جواز تقسيم دين ۸۲
بند دوم : دلايل عدم جواز تقسيم دين ۸۳
فصل سوم :شرايط افراز مال مشاع غير منقول فاقد سابقه ثبتي ۸۴
مبحث اول:اهمیت تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنتقول: ۸۵
گفتار اول:ارزش حقوقی قولنامه و مبایعه نامه در افراز و تقسيم مال مشاع غير منقول: ۸۸
بند یکم:معاملات معارض در اموال غیر منقول: ۹۲
گفتار دوم :اثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی: ۹۹
گفتارسوم:آثار فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث ۱۰۱
مبحث دوم: وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول مشاع: ۱۰۲
نتيجه ۱۱۰
پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
قیمت نهایی ۱۳۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *