جهات و موجبات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی

Contents
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات ۲
مبحث اول :جهات کیفری چک ۲
مبحث دوم : دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک ۴
مبحث سوم : تنظیم چک به شکل نادرست ۵
مبحث چهارم :.صدور چک از حساب مسدود ۵
مبحث پنجم : جهات خروج چک از کیفری بودن ۷
فصل دوم : جهات و موجبات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی ۱۰
مبحث اول :- شرایط اساسی برای پیگیری کیفری ۱۲
مبحث دوم : گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک: ۱۳
مبحث سوم :- شکایت دارنده چک: ۱۴
مبحث چهارم : رعایت مهلت های شش ماهه چک: ۱۵
مبحث پنجم:- انتخاب مرجع صالح: ۱۶
مبحث ششم :- موانع کیفری چک پرداخت نشدنی یا عدم مجازات صادر کننده: ۱۸
مبحث هفتم :مسئولیت صادرکننده چک ۲۹
نتیجه گیری ۳۲
منابع ۳۳
قیمت ۳۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *