توزیع نهایی مسئولیت بین متضامنین

چکیده ۵
مقدمه ۶
بیان مسئله : ۶
هدف های تحقیق ۹
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۹
سؤالات و فرضیه های تحقیق ۹
سوالات ۱۰
فرضیه اصلی تحقیق ۱۰
فرضیات : ۱۱
روش تحقیق ۱۱
محمدودیت ها و مشکلات تحقیق ۱۱
پیشینه تحقیق ۱۲
فصل اول کلیات
مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسؤولیت و مسؤولیت تضامنی ۱۴
گفتار اول : مفهوم و ماهیت مسؤولیت ۱۸
گفتار دوم : مفهوم و ماهیت و اوصاف مسوولیت تضامنی ۲۱
بند اول : تعدد مسوولیت و وحدت موضوع ۲۴
بند دوم : استقلال نسبی متضامنین ۲۶
مبحث دوم : مبانی و موجبات مسوولیت تضامنی ۲۶
گفتار اول : مبانی مسولیت تضامنی در فقه و حقوق ۲۸
بند اول : مبانی مسوولیت تضامنی در فقه اسلام ۲۸
بند دوم : مبانی مسوولیت تضامنی در حقوق ایران ۳۶
گفتار دوم : موجبات مسوولیت تضامنی ۴۰
بند اول : موجبات قهری ۴۰
بند دوم: موجبات ارادی ۴۳
فصل دوم:موجبات مسوولیت تضامنی
مبحث اول : قانون ۵۲
گفتار اول : در اسناد تجاری ۵۵
گفتار دوم : در مسوولیت مدنی ۶۰
بند اول : قراردادی ۶۱
بند دوم : ضمان قهری ۶۱
مبحث دوم : قرارداد ۶۵
گفتار اول : عقد ضمان تضامنی ۶۵
گفتار دوم : شرط مسوولیت تضامنی در اجرای مفاد قرارداد ۶۸
گفتار سوم : شرط مسوولیت تضامنی در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد (sanction) ۶۹
گفتار سوم : شرط مسوولیت تضامنی در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد ۶۹
فصل سوم :اقسام مسوولیت های جمعی و توزیع مسوولیت در هر یک و مقایسه آنها
مبحث اول: انواع مسوولیت تضامنی ۷۳
گفتار اول : مسوولیت تضامنی عرضی ۷۵
گفتار دوم : مسوولیت تضامنی طولی ۷۶
مبحث دوم : مقایسه مسوولیت تضامنی و مسوولیت اشتراکی ۷۷
گفتار اول : مقایسه ماهوی ۷۹
گفتار دوم : مقایسه از نظر آثار قانونی ۸۰
فصل چهارم:نحوه تعیین مسوولیت های واقعی (نهایی) متضامنین
مبحث اول : قراردادها و اسناد تجاری ……………………………………………………………………………………..۸۳
گفتار اول : قراردادها………………………………………………………………………………………………………….۸۴
گفتار دوم : اسناد تجاری……………………………………………………………………………………………………….۸۶
بند اول : اجتماع مباشرین ۱۰۳
گفتار دوم : غصب ۱۱۱
بند اول : حالات غصب…………………………………………………………….۱۱۵
بند دوم : غصب منجر به تلف ۱۱۸
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع ۱۲۹


قیمت ۱۴۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *