تاثیروراثت و جرم در بزهکاری

فهرست مطالب
مقدمه ۳
فصل اول :اصول جرم شناسی ۴
مبحث اول : عوامل فردی یا بیولوژیک ۵
مبحث دوم : طبقه بندی بعضی عوامل ۶
فصل دوم :تاثیروراثت و acheter du cialis en ligne جرم در بزهکاری ۸
مبحث اول : تاثیر وراثت و جرم در بزهکاری ۸
مبحث دوم – عوامل ذاتی غیرارثی ۱۰
مبحث سوم : مبحث اول- تبیین روان شناختی و رفتار جنایی ۱۳
مبحث چهارم – انواع عقده های روانی ۱۴
مبحث پنجم : انواع اختلالات روانی ۱۵
مبحث ششم :روان دردمندی یا اختلال شخصیت غیراجتماعی ۱۶
فصل سوم :تاثیر سن و جنس دربزهکاری ۱۷
مبحث اول :تاثیر سن و جنس دربزهکاری ۱۷
مبحث دوم : جنسیت و تاثیر آن در بزهکاری ۲۱
مبحث سوم : خانواده و تاثیرآن دربزهکاری ۲۳
نتیجه گیری ۳۵
منابع و مآخذ: ۳۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *