بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

فهرست عناوين : شماره صفحه
چكيده………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول : كليات…………………………………………………………………………………۳
۱-۱ بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۲ اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳ اهميت يا ضرورت موضوع ………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۴ سولات و فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۵ تعريف اصطلاحات و متغيرها ……………………………………………………………………………………………………۵
۱-۶ پيشينه تحقيق در ايران و جهان و مباني نظري ……………………………………………………………………………….۵
۱-۶- ۱پيشينه پژوهش در جهان ………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۶-۲پيشينه پژوهش در ايران ………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۶-۳ مباني نظري ……………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۷ روش كار تحقيق و موانع و مشكلات تحقيق ………………………………………………………………………………..۷

فصل دوم : عقد كفالت در حقوق ايران ……………………………………………………۸
۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۲ كليات ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۳ اوصاف عقد كفالت ……………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۴ كفالت طلب و كفالت ملاقات ………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۵ تفاوت كفالت با ضمان ………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۶ كفالت و وكالت ………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۷ متعلق كفالت ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۸ كفالت به اعتبار زمان …………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۹ مقتضاي كفالت احضارمكفول است يا پرداخت دين ؟ ………………………………………………………………..۱۸
۲-۱۰ مواردي كه كفالت ممنوع است …………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۱۱ ترامي و دور در كفالت ………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۱۲ تسليم مكفول …………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۱۳ كفالت قهري ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۱۴ سقوط تعهد كفيل ………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۱۵ مواردي كه موجب سقوط تعهدات كفيل نيست ……………………………………………………………………….۲۷
۲-۱۶ رجوع كفيل به مكفول ………………………………………………………………………………………………………..۲۸

فصل سوم : عقد كفالت در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس( پادشاهي بحرين وامارت متحده عربي) ………………………………………………………………………….۳۰
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
گفتار اول: عقد كفالت در حقوق كشور امارت متحده عربي ……………………………………………………………….۳۱
۳-۱-۱ كليات ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۳-۱-۲ انواع ضمان ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۳-۱-۳ تسليم مكفول …………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۳-۱-۴ تزاحم ضمانت و كفالت …………………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۱-۵ كفالت و ضمانت زن …………………………………………………………………………………………………………۳۳
۳-۱-۶ ترامي ضمانت ………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۱-۷ آثار كفالت ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۳-۱-۸ اتمام كفالت …………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
گفتار دوم عقد كفالت در حقوق بحرين ………………………………………………………………………………………….۳۵
۳-۲-۱ كليات ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۳-۲-۲ اركان كفالت …………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۲-۳ رابطه بين كفيل و دائن ………………………………………………………………………………………………………۳۶
۳-۲-۴ ترامي كفالت …………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۲-۵ تعدد كفيل ………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۳-۲-۶ رابطه بين كفيل و مديون ……………………………………………………………………………………………………۳۷

فصل چهارم :بكارگيري از عقد كفالت براي اشتغال اتباع خارجي در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس ………………………………………………………………………۳۸
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
گفتار اول كليات ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۴-۱-۱ سيستم كفالت براي اخذ ويزاي كار چيست و چه ماهيت حقوقي دارد ؟ ……………………………………..۳۹
۴-۱-۲ نقش سيستم كفالت در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس ………………………………………………………۴۰
گفتار دوم كشور امارات متحده عربي ……………………………………………………………………………………………..۴۴
۴-۲-۱ اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ………………………………………………………………………………………۴۴
۴-۲-۲ بررسي قانون كار كشور امارات متحده عربي …………………………………………………………………………۴۴
۴-۲-۳ شرايط اعطاء مجوز كار به كارگران خارجي ………………………………………………………………………….۴۶
۴-۲-۴ موارد لغو مجوز كار توسط وزير كار در امارات متحده عربي ……………………………………………………۴۶
۴-۲-۵ شرايط اخذ ويزاي كار در امارات متحده عربي ………………………………………………………………………۴۷
۴-۲-۶ تغيير شغل ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۴-۲-۷ قرارداد هاي استخدام ………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۴-۲-۸ در قانون كار دو نوع قرارداد وجود دارد ……………………………………………………………………………….۴۸
۴-۲-۹ اتمام رابطه كاري ……………………………………………………………………………………………………………..۴۸
گفتار سوم كشور عربستان سعودي :………………………………………………………………………………………………..۴۸
۴-۳-۱ اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ………………………………………………………………………………………۴۸
۴-۳-۲ شرايط استخدام كارگران خارجي با توجه به قوانين كار كشور عربستان سعودي………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۴-۳-۳ مسئوليت هاي كارفرما دربرابر كارگر …………………………………………………………………………………..۵۱
۴-۳-۴ جديدترين اصلاحيه قانون كار عربستان سعودي و مسائل راجع به آن…………………………………………..۵۲
گفتار چهارم كشور قطر: ………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۴-۴-۱ اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ………………………………………………………………………………………۵۵
۴-۴-۲ مقررات استخدام كارگران خارجي در قطر ……………………………………………………………………………۵۵
۴-۴-۳ حقوق كارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون كار ………………………………………………………………..۵۷
۴-۴-۴ قوانين استخدام و ايمني در قطر ……………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۴-۵ معيشت كارگر …………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۴-۴-۶ فقدان يا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………………………….۶۱
۴-۴-۷ عهدنامه ها و تعهدات بين المللي ………………………………………………………………………………………….۶۲
گفتار پنجم كشور پادشاهي عمان : …………………………………………………………………………………………………۶۳
۴-۵-۱ اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ………………………………………………………………………………………۶۳
۴-۵-۲ شرايط اشتغال اتباع خارجي در كشور عمان …………………………………………………………………………..۶۴
۴-۵-۳ محدوديت هاي كارفرما …………………………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۵-۴ موارد ذيل تنها با تصميم وزير كار و نيروي انساني صورت مي گيرد …………………………………………..۶۶
۴-۵-۵ مفاد اين قانون در موارد ذيل اعمال نمي شود …………………………………………………………………………۶۶
گفتار ششم كشور كويت : ……………………………………………………………………………………………………………۶۷
۴-۶-۱ اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ………………………………………………………………………………………۶۷
۴-۶-۲شرايط اشتغال اتباع خارجي در كشور كويت ………………………………………………………………………….۶۸
گفتار هفتم پادشاهي بحرين : ………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۴-۷-۱ اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۷-۲ شرايط اشتغال اتباع خارجي در بحرين ………………………………………………………………………………….۷۱
۴-۷-۳ شرايط صدور كارت كار در بحرين …………………………………………………………………………………….۷۱
۴-۷-۴ لغو كارت كار كار كارگر خارجي ………………………………………………………………………………………۷۲
۴-۷-۵ قانون استخدام در بحرين ۲۰۱۰ …………………………………………………………………………………………..۷۲

فصل پنجم : بررسي اجمالي قانون كار كشور فرانسه و ايران در رابطه با اتباع خارجي ……………………………………………………………………………………………۷۵
گفتار اول شرايط اشتغال اتباع خارجي در كشور فرانسه : ……………………………………………………………………۷۶
۵-۱-۱ قوانين جديد مهاجرتي براي كارگران خارجي ……………………………………………………………………….۷۶
گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………………….۷۸
۵-۲-۱ شرايط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۵-۲-۲ شرايط صدور پروانه كار ……………………………………………………………………………………………………۸۰
۵-۲-۳ موارد معافيت از شرايط صدور پروانه كار ……………………………………………………………………………..۸۱
۵-۲-۴ موارد صدور ،تمديد و تجديد پروانه كار بدون نياز به نظر فني هيات فني اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۵-۲-۵ چگونگي تمديد ،تجديد ،ابطال و لغو پروانه كار اتباع خارجي ………………………………………………….۸۴
۵-۲-۶ اهداف اداره كل كل اشتغال اتباع خارجي عبارتند از: ……………………………………………………………..۸۶
فصل ششم : جمع بندي و نتايج پژوهش و پيشنهادات براي مطالعات آينده ……..۸۸
۶-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۲-۶ جمع بندي نتايج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….۸۹
۶-۳ اشتغال اتباع خحارجي در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس ………………………………………………………۹۱
۶-۴ پيشنهادات براي مطالعات آينده ……………………………………………………………………………………………….۹۲
منابع ………………………………………………………………………………………………..
ملبغ ۵۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *