اسباب و آثار انحلال عقد حواله

چکیده: ۱۰
مقدمه و کلیات تحقیق ۱۱
بیان مسئله ۱۲
سوال فرضیه ۱۲
فرضیه : ۱۳
روش تحقیق: ۱۳
ساختار تحقیق ۱۳
پیشینه تحقیق ۱۴
فصل اول: کلیات ۱۶
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم ۱۶
گفتار نخست : معنای لغوی و اصطلاحی عقد ۱۶
بند نخست : معنای لغوی ۱۶
بند دوم : معنای اصطلاحی ۱۶
گفتار دوم : معنای لغوی و اصطلاحی حواله ۱۷
بند نخست : معنای لغوی ۱۷
گفتار سوم : معنای لغوی و اصطلاحی دین و ذمه ۱۸
بند نخست : معنای لغوی دین ۱۸
بند دوم : معنای اصطلاحی دین ۱۹
بند سوم : معنای لغوی ذمه ۱۹
بند چهارم : معنای اصطلاحی ذمه ۱۹
گفتارچهارم:معنای لغوی و اصطلاحی فسخ- خیارات- اعسار- انحلال ۲۰
بند نخست: معنای لغوی فسخ ۲۰
بند دوم: معنای اصطلاحی فسخ ۲۰
بند سوم: معنای لغوی خیارات ۲۱
بندچهارم: معنای اصطلاحی خیار ۲۲
بند پنجم: معنای لغوی اعسار ۲۲
بند ششم: معنای اصطلاحی اعسار ۲۳
بند هفتم : معنای لغوی انحلال ۲۳
بند هشتم : معنای اصطلاحی انحلال حواله ۲۴
مبحث دوم : ماهیت حواله ۲۵
گفتار نخست : نظریه ایقاع بودن حواله ۲۵
گفتار دوم : اوصاف عقد حواله ۲۸
بند نخست : معین بودن عقد حواله : ۲۸
بند دوم : بری شدن ذمه محیل با عقد حواله : ۲۹
بند سوم : تبعی بودن عقد حواله ۳۰
بند چهارم : معوض بودن عقد حواله : ۳۰
بند پنجم : لازم بودن عقد حواله : ۳۱
گفتار سوم : مقایسه حواله با چند نهاد مشابه دیگر ۳۲
بند نخست : حواله و ضمان ۳۲
بند دوم : حواله و برات ۳۵
گفتار چهارم : انواع حواله ۳۶
بند نخست : حواله بر بریء ۳۶
بند دوم : حواله تضامنی ۳۷
بند سوم : حواله حال و موجل ۳۸
بند چهارم : حواله به غیر جنس ۳۹
بند پنجم : حواله مکرر ۳۹
بند ششم : حواله فضولی ۴۰
مبحث سوم : شرایط انعقاد عقد حواله ۴۱
بند نخست : قصد طرفین و رضای آن ها ۴۱
بند دوم: اهلیت طرفین ۴۶
بند سوم : معین و معلوم بودن مورد معامله ۴۸
بند چهارم : مشروعیت جهت معامله ۵۰
فصل دوم: اسباب انحلال عقد حواله ۵۲
مبحث نخست: فسخ حواله ۵۲
گفتار نخست: فسخ حواله به استناد خیارات ۵۲
بند نخست: ماهیت خیار ۵۲
بنددوم: اسقاط خیار فسخ ۵۷
گفتار دوم: اقسام خیار ۶۱
بند نخست: خیار شرط ۶۱
بند دوم: خیار رویت و تخلف از وصف ۶۲
بند سوم: خیار غبن ۶۵
بند چهارم:خیار عیب ۶۸
بند پنجم: خیار تدلیس ۷۰
بند ششم: خیار تبعض صفقه ۷۱
بند هفتم: خیار تخلف از شرط ۷۳
بند هشتم: خیار تفلیس ۷۵
بند نهم : خیار تعذر تسلیم با تعذراجرای تعهد ۷۶
گفتار سوم: فسخ حواله به علت اعسار محال علیه ۷۶
بند نخست: اعسار محال علیه ۷۶
الف: اعسار محال علیه در ماده ۷۲۹ قانون مدنی ۷۶
ب: تمکن محال علیه بعد از اعسار ۷۷
ج: فوریت خیار مذکور در ماده ۷۲۹ قانون مدنی ۷۸
مبحث دوم: تفاسخ حواله ۸۰
گفتار نخست: ماهیت تفاسخ ( اقاله) ۸۰
بند نخست: تعریف تفاسخ ( اقاله ) ۸۰
بند دوم: ماهیت تفاسخ (اقاله) ۸۲
بند سوم: محسوب شدن تفاسخ ( اقاله ) به عنوان عقد جدبد ۸۴
گفتار دوم: شرایط صحت تفاسخ ( اقاله ) ۸۵
بند نخست: تراضی در انجام تفاسخ ( اقاله) ۸۵
بند دوم: اهلیت طرفین در تفاسخ (اقاله ) ۸۷
بند سوم: معلوم و معین بودن موضوع تفاسخ ( اقاله) ۸۸
گفتار سوم: اثرات تفاسخ ( اقاله ) ۸۹
بند نخست: انحلال عقد در اثر تفاسخ ( اقاله ) : ۸۹
بند دوم: زوال آثارعقد در عقد تملیکی : ۹۰
مبحث سوم: انفساخ حواله ۹۲
گفتار نخست: انحلال قهری ۹۲
بند نخست: معنی قهری بودن انحلال ۹۲
بند دوم: انواع انفساخ : ۹۴
بندسوم: شروط فاسخ و انفساخ ناشی از تراضی طرفین: ۹۵
بند چهارم: قلمروی که شرط در آن نفوذ دارد ۹۷
فصل سوم: آثار انحلال عقد حواله ۱۰۰
مبحث نخست :اثر انحلال حواله در رابطه با محیل و محتال ۱۰۰
گفتار نخست : اثر انحلال درتبعیت حواله از دین محیل به محتال ۱۰۰
بند نخست : سبب دین محیل به محتال ۱۰۰
بند دوم : اثر سلب حق مطالبه طلب محتال از محیل در انحلال : ۱۰۱
بند سوم : اثر اقاله عقد توسط محیل و محتال ۱۰۲
گفتار دوم : رابطه محیل و محتال پس از انحلال حواله ۱۰۴
بند نخست : رابطه محیل و محتال پس از فسخ حواله ۱۰۴
بند دوم : رابطه محیل و محتال پس از تفاسخ ( اقاله )حواله ۱۰۶
بند سوم : شرط رجوع محتال به محیل بعد از انحلال : ۱۰۷
مبحث دوم : اثر انحلال حواله در رابطه محتال و محال علیه ۱۰۹
گفتار نخست : رابطه محتال و محال علیه پس از فسخ حواله ۱۰۹
بند نخست : مفاد ماده ۷۳۳ قانون مدنی و اثرات انحلال در آن : ۱۰۹
بند دوم : اثر بطلان بیع در رابطه محتال و محال علیه : ۱۰۹
بند سوم : اثر فسخ بیع در حواله و در رابطه محتال و محال علیه: ۱۱۳
گفتار دوم : اثر انحلال در رابطه محتال ومحال علیه در اانواع حواله: ۱۱۶
بند نخست : اثر انحلال در رابطه محتال و محال علیه درحواله به دین خاص: ۱۱۶
بند دوم : رابطه محتال و محال علیه در حواله مطلق و اثر انحلال در آن : ۱۱۸
بند سوم : رابطه محتال و محال علیه در حواله بر بریء و آثار انحلال آن : ۱۲۰
مبحث سوم : اثر انحلال حواله در رابطه محیل و محال علیه ۱۲۲
گفتار نخست : برائت ذمه محیل از طلب محال علیه از اثرات بعد از انحلال : ۱۲۲
گفتار دوم: آثار انحلال در رابطه محیل و محال علیه پس از قبول: ۱۲۳
گفتار سوم : اثر انحلال در رابطه محیل و محال علیه درحواله به شرط عدم برائت محیل : ۱۲۴
گفتارچهارم : رجوع محال علیه به محیل بعد از ادای مورد حواله و آثار آن بعد از انحلال : ۱۲۵
نتیجه گیری ۱۲۶
پیشنهادات ۱۲۹
قیمت ۱۴۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *